ซิสเตอร์อารามบ้านแม่ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ

และร่วมสวดภาวนาให้ผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ บริเวณรอบๆอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559