วจนพิธีกรรมไว้อาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ บ้านศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี