ต้อนรับคณะซิสเตอร์รักกางเขน ท่าแร และ ตู๋ดึ๊ก เวียดนาม

เพื่อร่วมเปิดและเสกอารามใหม่ของเรา "อารามแม่พระฟาติมา"

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ บ้านศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี