บรรยากาศก่อนและหลัง โอกาสเสกและเปิดอารามหลังใหม่

"อารามแม่พระฟาติมา" วันที่ 14 ตุลาคม 2560

ณ บ้านศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี