คณะซิสเตอร์เข้าเงียบประจำปี หัวข้อ "ชีวิตของโมเสส"

โดยพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2560

ณ บ้านศูนย์กลางคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี