เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 / ค.ศ.2018
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

7
เข้าเงียบประจำเดือนกลุ่มบ้าน
17
ประชุมคณะผู้บริหาร
27-30
งาน "รวมพลังรักกางเขน" ณ อารามแม่พระฟาติมา จันทบุรี