เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 / ค.ศ.2018
------------------------------------------------------------

วันที่

 

รายการ

 

2
เข้าเงียบประจำเดือนกลุ่มบ้าน
3
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
8
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
15
ระลึกถึงวันมรณภาพพระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต (1679)
19
ประชุมคณะผู้บริหาร
24
สมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด
29
สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก