คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ต้อนรับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ตู๋ดึ๊ก เวียดนาม

และฆราวาส ซึ่งจะอยู่ร่วมภารกิจกับคณะของเรา 1 ปี

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อารามบ้านแม่ แม่พระฟาติมา จันทบุรี