คณะซิสเตอร์ร่วมสัมมนาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ซึ่งในครั้งนี้สหพันธ์รักกางเขน แห่ง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา ชลบุรี