ซิสเตอร์ทั้งคณะร่วมศึกษาจิตตารมณ์พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน

ผ่านทางการบันทึกจดหมายของท่าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีวิทยากรสามท่าน คือ

คุณแม่ศรีไพร กระทอง, ซิสเตอร์มัลลิกา วรรณชัยวงศ์, และซิสเตอร์อุไรวรรณ พุมมี