"กิจกรรมผู้สูงอายุวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง"

คณะซิสเตอร์ ร่วมกับคุณพ่อเอนก นามวงษ์ และคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกุล จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ

ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จันทบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555