สำรวจเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2563/2020

เลขที่

ชื่อ  -  สกุล

ชื่อนักบุญ

วัน เดือน ปีเกิด

ถวายฯ ครั้งแรก

ตลอดชีพ

1

ซ.เรณู        วงศ์ชีรี

กอแลตตา

26 พ.ค. 1926

2 พ.ค. 1946

14 เม.ย. 1956

2

ซ.สุภา        เต็มศิริพันธุ์

มาร์แซลลี

6 พ.ย. 1927

2 พ.ค. 1946

14 เม.ย. 1956

3

ซ.ยินดี       ศักดิ์สงฆ์

โปลิน

15 พ.ค. 1926

15 พ.ค. 1948

14 เม.ย. 1956

4

ซ.แฉล้ม     อารีพรรค

เมรี่ ยอห์น

6 ก.ย. 1928

15 พ.ค. 1948

14 เม.ย. 1956

5

ซ.ประคอง     โยธารักษ์

คริสต๊อฟ

4 ต.ค. 1927

15 พ.ค. 1949

14 เม.ย. 1956

6

ซ.พลอย     พวงเพชร์

ปรักเซดา

15 มิ.ย.1927

16 พ.ค. 1950

14 เม.ย. 1956

7

ซ.ไฉน    ขมสนิท

เวโรนิก

1 ส.ค. 1927

24 เม.ย.1951

28 เม.ย. 1957

8

ซ.บุญชอบ     หัวใจ

บรียิตตา

6 มี.ค. 1930

24 เม.ย.1951

28 เม.ย. 1957

9

ซ.สมบูรณ์      กุลวิทย์

ซาโลเม

1 เม.ย. 1931

24 เม.ย.1951

28 เม.ย. 1957

10

ซ.พัชรา     อารีพรรค

กาสซิลดา

20 ต.ค. 1931

24 เม.ย.1951

28 เม.ย. 1957

11

ซ.มะลิวัลย์    ประทุมมี

ราฟาแอล

8 ธ.ค. 1932

4 พ.ค. 1953

29 เม.ย. 1959

12

ซ.บุญเทือง   ภัทรเสาร์วดี

อีซีโดโร

6 ส.ค. 1936

4 พ.ค. 1953

29 เม.ย. 1959

13

ซ.อุทุมพร      คูนา

ดอมีติลลา

28 ธ.ค. 1928

4 พ.ค. 1953

29 เม.ย. 1959

14

ซ.บุญศรี     วิสุทธิอุทัยกุล

โซเฟีย

2 ก.ค. 1929

30 เม.ย.1955

29 เม.ย. 1961

15

ซ.ราตรี      สมุทรคีรี

ดีมนา

28 ส.ค. 1932

30 เม.ย.1955

29 เม.ย. 1961

16

ซ.ศรีสมร    แซ่เตียว

เอาเรอา

15 ส.ค. 1930

30 เม.ย.1955

29 เม.ย. 1961

17

ซ.สมจิต    แซ่เตียว

คริสตีนา

1 ก.ค. 1931

30 เม.ย.1955

29 เม.ย. 1961

18

ซ.เพ็ชรัตน์     เซ็ดเจริญ

แอนนาทา

10 ก.พ. 1933

28 มี.ค.1957

29 เม.ย. 1963

19

ซ.พลอย       เซ็ดเจริญ

โดโรธี

17 พ.ย. 1931

28 มี.ค.1957

29 เม.ย. /1963

20

ซ.อาภา       รุ่งเรืองผล

คอนสตันซีอา

24 ก.พ. 1934

28 มี.ค.1957

29 เม.ย. 1963

21

ซ.พเยาว์      ถาวรวงศ์

โจน ออฟ อาร์ค

12 พ.ย. 1935

24 เม.ย.1958

12 มีนาคม 1964

22

ซ.จำรัส     อานามนารถ

เทโอดอร์

2 มิ.ย. 1938

24 เม.ย.1958

29 เม.ย. 1964

23

ซ.รัชดา       จันทร

มารีนา

1 เม.ย. 1933

24 เม.ย.1958

29 เม.ย. 1964

24

ซ.ศุภางค์   กูลมงคลรัตน์

มาร์ติน

17 ก.ย. 1940

24 เม.ย.1958

29 เม.ย. 1964

25

ซ.น้ำเงิน    อานามนารถ

อัลบีนา

5 มิ.ย. 1935

8 เม.ย.1959

29 เม.ย. 1965

26

ซ.เฉลิมพรรณ พัฒนภิรมย์

เฮแลน

20 พ.ค. 1936

8 เม.ย.1959

29 เม.ย. 1965

27

ซ.วิไล      สุขสกุล

ดอมมีนา

1 พ.ค. 1940

8 เม.ย.1959

29 เม.ย. 1965

28

ซ.อุบล     คาทอลิค

อาทานาส

8 มี.ค. 1936

31 มี.ค.1960

29 เม.ย. 1966

29

ซ.มะลิวัลย์    แซ่โง้ว

ดาเมียน

15 ต.ค. 1939

21 มี.ค.1961

29 เม.ย. 1967

30

ซ.สรินยา    เพชรศิริพันธุ์

เยราร์ด

1 เม.ย. 1938

21 มี.ค.1961

29 เม.ย. 1967

31

ซ.วิมล      เชาวน์ดี

เชแลสติน

3 ก.ย. 1939

21 มี.ค.1961

29 เม.ย. 1967

32

ซ.ฉวีวรรณ     เชาวน์ดี

ไอรีน

18 ธ.ค. 1940

27 มี.ค.1962

29 เม.ย. 1968

33

ซ.มาลา      ทัดมาลี

เอวารีสต์

24 มี.ค. 1942

27 มี.ค.1962

29 เม.ย. 1968

34

ซ.ประคอง      คำแดง

อิมมาคิวเลต

25 ธ.ค. 1938

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

35

ซ.ศรีไพร     กระทอง

โรสลิน

6 มี.ค. 1944

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

36

ซ.บุญสร้าง    หนึ่งน้ำใจ

แบร์นาร์ด

21 มี.ค. 1936

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

37

ซ.ศรีอุทัย    พรมสาร

มัซซาแรล

27 มิ.ย. 1942

10 พ.ค.1963

29 เม.ย. 1969

38

ซ.วิภา      แซ่ตั๊น

เรอเน

2 พ.ค. 1943

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. 1970

39

ซ.อภิวันท์    ภานุพันธ์

อาแมนดา

4 มี.ค. 1946

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. 1970

40

ซ.มณี      หยองโก

อูร์ซูลา

6 ส.ค. 1941

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. 1970

41

ซ.จิตรา     วงศ์ชีรี

ซิลแวสแตร์

7 เม.ย. 1942

12 พ.ค.1964

29 เม.ย. /1970

42

ซ.บุญสม     ปิ่นสุวรรณ

ดาเรีย

1 ก.ค. 1945

16 มี.ค.1965

29 เม.ย. 1971

43

ซ.พนิดา    สุขสำราญ

เฟอร์ดินันท์

28 ก.ย. 1943

24 มี.ค.1966

29 เม.ย. 1972

44

ซ.ประกอบ   โยธารักษ์

ฟีเดลีส

7 พ.ค. 1941

24 มี.ค.1966

29 เม.ย. 1972

45

ซ.จำนันท์     ไพรงาม

ซีริล

7 ส.ค. 1945

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

46

ซ.ลำยงค์      อุ้นวุ้น

กอร์เนลี

18 มี.ค. 1948

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

47

ซ.สุดา     ชาญสว่าง

เวนันต์

18 ก.ย. 1941

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

48

ซ.บุญเทียม    โรซา

ทาร์ซีซีอุส

1 ธ.ค. 1942

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

49

ซ.วันทา       สิทธิพล

มอรีส

12 พ.ค. 1946

8 เม.ย.1967

29 เม.ย. 1973

50

ซ.มลิวัลย์     กู้ชาติ

ฟอสตา

16 ม.ค. 1944

28 มี.ค.1968

29 เม.ย. 1974

51

ซ.วารุณี   ลออสิทธิภิรมย์

เรมอนด์

20 ม.ค. 1949

28 มี.ค.1968

29 เม.ย. 1974

52

ซ.พัฒนา    นาวารัตน์

มารีโอ

27 ก.ย. 1949

28 มี.ค.1968

29 เม.ย. 1974

53

ซ.จำเนียร    บุญทัน

บัปติสต์

4 มี.ค. 1947

27มี.ค.1969

29 เม.ย. 1975

54

ซ.วันทนา     อโศกสกุล

เบดา

1 ม.ค. 1945

27 มี.ค.1969

29 เม.ย. 1975

55

ซ.ทัศนีย์      วรอุไร

อัลเบิร์ต

23 มี.ค. 1949

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

56

ซ.มุกดา       วิจิตรวงศ์

วีตี้

15 ส.ค. 1949

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

57

ซ.ประดับศรี   โถทอง

ลูซี่

8 ส.ค. 1946

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

58

ซ.สาลี่         ตันติกุล

เรแดมป์ต้า

24 มี.ค. 1947

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

59

ซ.วนิดา       ไตรวุฒิ

แอนน์

31 ม.ค. 1948

13 มี.ค.1970

29 เม.ย. 1976

60

ซ.มัลลิกา   วรรณชัยวงศ์

แคลร์

5 พ.ค. 1947

17 มี.ค.1971

29 เม.ย. 1976

61

ซ.ชุลี        สรรเพชร

เจน

11 ต.ค. 1949

17 มี.ค.1971

27 เม.ย. 1977

62

ซ.สมจิต     วิเศษเธียรกุล

เบนิลด์

30 ธ.ค. 1949

17 มี.ค.1971

27 เม.ย. 1977

63

ซ.สุมาลี     สุดจินดา

เทเรซา

17 เม.ย. 1952

16 มี.ค.1972

28 เม.ย. 1978

64

ซ.อุบล       ผังรักษ์

เทเรซา

25 ก.พ. 1950

15 มี.ค.1973

28 เม.ย. 1979

65

ซ.ดวงแข    รัตโนภาส

มักดาเลนา

5 ก.ค. 1955

14 มี.ค.1975

29 เม.ย. 1981

66

ซ.อำไพ      ชื่นอารมณ์

มารีอา

14 ต.ค. 1951

30 มี.ค.1976

24 เม.ย. 1982

67

ซ.สุมิตรา     เชาวน์ดี

มอนีกา

25 ส.ค. 1954

30 มี.ค.1976

23 เม.ย. 1983

68

ซ.วารุณี      นาวารัตน์

ลูชีอา

14 เม.ย. 1954

12 มี.ค.1977

23 เม.ย. 1983

69

ซ.วันเพ็ญ    ไชยเผือก

อันนา

30 ม.ค. 1954

12 มี.ค.1977

23 เม.ย. 1983

70

ซ.สุพัตรา   นนทสุวรรณ์

มารีอา

8 ส.ค. 1956

12 มี.ค.1977

23 เม.ย. 1983

71

ซ.กัลยา      ยุติธรรม

เวรอนีกา

6 พ.ย. 1957

12 มี.ค.1977

21 เม.ย. 1985

72

ซ.อุไรวรรณ    พุมมี

เอลิซาเบ็ธ

8 พ.ย. 1958

4 พ.ค.1978

28 เม.ย. 1984

73

ซ.รุ่งทิพย์    พัฒนภิรมย์

มารีอา

24 ก.พ. 1957

4 พ.ค.1978

28 เม.ย. 1984

74

ซ.จำเรียง     ถาวรสิน

เทเรซา

26 มี.ค. 1957

24 มี.ค.1979

30 เม.ย. 1987

75

ซ.ประทุมพร    วิจิตรวงศ์

มารีอา

16 พ.ค. 1959

24 มี.ค.1979

21 เม.ย. 1985

76

ซ.วรนุช     ประนอมมิตร

มารีอา

25 มิ.ย. 1959

24 มี.ค.1979

21 เม.ย. 1985

77

ซ.สุมาลี       โชติผล

อันนา

4 เม.ย.1960

24 มี.ค.1979

21 เม.ย. 1985

78

ซ.มณีรัตน์     โชติผล

อันนา

4 พ.ย. 1958

28 มี.ค.1982

24 เม.ย. 1988

79

ซ.นุชฤดี      รักคิด

เทเรซา

23 ส.ค. 1962

24 เม.ย.1983

26 เม.ย. 1990

80

ซ.บุญเลิศ    โยธารักษ์

อันนา

29 ส.ค. 1962

24 เม.ย.1983

27 เม.ย. 1989

81

ซ.สุรางค์     ศรีสุระ

เทเรซา

28 ก.ค. 1962

24 เม.ย.1983

27 เม.ย. 1989

82

ซ.ขวัญเรียม   เพียรรักษา

มารีอา

9 ก.พ. 1963

24 พ.ค.1987

23 เม.ย. 1993

83

ซ.เพ็ญจันทร์   มีนะจรัส

มารีอา

15 เม.ย. 1963

15 พ.ค.1990

20 เม.ย. 1996

84

ซ.อาริณี      วงศ์ไพบูลย์

อักแนส

10 ต.ค. 1957

15 พ.ค.1990

20 เม.ย. 1996

85

ซ.นงลักษณ์    ประทุมปี

เทเรซา

16 ธ.ค. 1965

15 พ.ค.1990

20 เม.ย. 1996

86

ซ.ดาวเรือง     มาตรง

มารีอา

20 พ.ค. 1966

2 พ.ค. 1991

25 เม.ย. 1998

87

ซ.พัตรา      ขมสนิท

เทเรซา

10 ธ.ค. 1968

15 พ.ค.1992

25 เม.ย. 1998

88

ซ.นิภา      รักผกาวงศ์

มารีอา

23 ก.พ. 1961

15 พ.ค.1992

25 เม.ย. 1998

89

ซ.อัจฉรา    สุขพิบูลย์

เทเรซา

23 ส.ค. 1967

24 เม.ย.1993

10 เม.ย. 1999

90

ซ.รพิพรรณ   สวัสดิการ

มารีอา

17 ธ.ค. 1972

29 เม.ย.1995

21 เม.ย. 2001

91

ซ.ศรีธารา    รุ่งเรือง

ลูชีอา

4 พ.ย. 1972

29 เม.ย.1995

21 เม.ย. 2001

92

ซ.ภณิดา     มัธยมชาติ

อันนา

30 ม.ค. 1973

29 เม.ย.1995

21 เม.ย. 2001

93

ซ.ยุวดี       ล้อคำ

มารีอา

23 ธ.ค. 1973

20 เม.ย.1996

20 เม.ย. 2002

94

ซ.แพงศรี    ประทุมตรี

มารีอา

25 ธ.ค. 1974

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

95

ซ.อุไร       คงทอง

เทเรซา

6 ก.ย. 1976

27 มี.ค.1999

4 เม.ย. 2008

96

ซ.อรนุช     อานามนารถ

มารีอา

4 ก.ย. 1976

27 มี.ค.1999

31 เม.ย. 2007

97

ซ.มัยตรี    สุระเสียง

มารีอา

2 มี.ค. 1975

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

98

ซ.กองคำ     สุระเสียง

อันนา

19 ม.ค. 1976

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

99

ซ.มิ่งขวัญ      ผลมูล

เทเรซา

4 พ.ย. 1976

27 มี.ค.1999

23 เม.ย. 2005

100

ซ.ยงศรี       สุระเสียง

เทเรซา

10 ต.ค. 1977

27 มี.ค.1999

31 มี.ค. 2007

101

ซ.นงลักษณ์    สันจิตร

มารีอา

14 ก.พ. 1979

20 เม.ย.2001

31 มี.ค. 2007

102

ซ.เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ

มารีอา

14 ก.ย.1978

20 เม.ย.2001

31 มี.ค. 2007

103

ซ.ลัดดา     เชยบุญ

เทเรซา

8 พ.ค. 1970

19 เม.ย.2002

4 เม.ย. 2009

104

ซ.ณัฐฐา     สินบำรุง

อันนา

24 มิ.ย. 1974

19 เม.ย.2002

4 เม.ย. 2009

105

ซ.ณัฐวรรณ อติชาติธานินทร์

เทเรซา

2 พ.ย. 1981

24 เม.ย.2004

16 เม.ย. 2011

106

ซ.พัชรียา  โยธารักษ์

มารีอา

28 มี.ค. 1983

22 เม.ย.2005

16 เม.ย. 2011

107

ซ.ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล

เทเรซา

24 มี.ค.1985

31 มี.ค. 2008

22 เม.ย. 2017

108

ซ.วิมลรัตน์  พัสดุ

มารีอา

28 เม.ย.1985

31 มี.ค. 2008

22 เม.ย. 2017

109

ซ.ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์

อันนา

3 เม.ย.1986

31 มี.ค. 2008

22 เม.ย. 2017

110

ซ.แสงคำ   ปอดอ

แบร์นาแด๊ต

1 ม.ค. 1984

21 มี.ค. 2010

06 เม.ย. 2019

111

ซ.ศรีคำ   ปอดอ

ลูชีอา

1 ม.ค. 1984

21 มี.ค. 2010

06 เม.ย. 2019

112

ซ.นิตยา  ชงโคพนาเวศ

อักแนส

27 มี.ค.1988

23 เม.ย.2016

 

113

ซ.วีณา  เฉลิมธุวานนท์

แบร์นาแด็ต

27 ก.พ.1990

23 เม.ย.2016

 

114

ซ.สายชล ลี้มงคลเลิศ

คริสตีนา

8 พ.ย.1993

21 เม.ย.2017

 

115

ซ.อารียา  พุ่มเจริญ

อันนา

16 พ.ค.1994

21 เม.ย.2017

 

116

ซ.รชยา  ครุฑวิเศษ

เซซีลีอา

10 ก.ค.1994

21 เม.ย.2017

 

117

ซ.สุทิศา  อิ่มสุวรรณ

ลูชีอา

19 เม.ย.1994

21 เม.ย.2017

 

118

ซ.จันทร์สม ต๊ะนุ

เวโรนีกา

4 พ.ค.1992

20 เม.ย.2018

 

119

ซ.วัลภา ธารน้ำเดชา

อักแนส

16 ก.ย.1993

20 เม.ย.2018

 

120

ซ.พลอยไพลิน ขุนอาจ

อันนา

7 ต.ค.1994

20 เม.ย.2018