คณะซิสเตอร์ร่วมปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี

และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ภาวนาวิงวอนเพื่อพระองค์ท่านได้รับชีวิตนิรันดรในสรวงสวรรค์

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559