ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ และ ซิสเตอร์เพ็ชรรัตน์  สุขสำราญ

เข้าร่วมการอบรมศึกษาพระคัมภีร์ และท่องโลกอิสราเอล ณ สถาบัน Ecce Homo

ระหว่างวันที่ 12 - 28 พฤศจิกายน 2559