คติพจน์
ตราสัญลักษณ์
พระพรพิเศษ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การอบรม
โรงเรียนของคณะ
     - สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
     - ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
     -
มารดานุสรณ์ ตราด
     - มารีวิทยา ปราจีนบุรี
     - มารีวิทยา กบินทร์บุรี
     มารีวิทยา ศรีมโหสถ
     - ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม

สนามงานแพร่ธรรม
สหพันธ์รักกางเขน
ฆราวาสรักกางเขน
ศูนย์อภิบาล ฯ รักกางเขน จันท์
     - Facebook ศูนย์อภิบาลฯ
ภารกิจ ปี 2017
ปฏิทินคณะ (ตุลาคม 2017)

 

 

 
  

เดือนตุลาคม 2560/2017

1 ตุลาคม
ซ.เบนิลด์ สมจิต วิเศษเธียรกุล
ซ.เทเรซา สุมาลี สุดจินดา                
ซ.เทเรซา อุบล ผังรักษ์
ซ.เทเรซา จำเรียง ถาวรสิน                
ซ.เทเรซา สุรางค์ ศรีสุระ
ซ.เทเรซา นุชฤดี รักคิด                    
ซ.เทเรซา นงลักษณ์ ประทุมปี
ซ.เทเรซา พัตรา ขมสนิท                  
ซ.เทเรซา อัจฉรา สุขพิบูลย์               
ซ.เทเรซา อุไร คงทอง                   
ซ.เทเรซา มิ่งขวัญ  ผลมูล
ซ.เทเรซา ยงศรี สุระเสียง 
ซ.เทเรซา ลัดดา เชยบุญ
ซ.เทเรซา ณัฐวรรณ อติฃาติธานินทร์ 
ซ.เทเรซา ณัฐวรรณ ฉวีนิรมล

7 ตุลาคม
ซ.มารีอา อรนุช อานามนารถ

20 ตุลาคม
ซ.ไอรีน  ฉวีวรรณ  เชาวน์ดี

21 ตุลาคม

ซ.อูร์ซูลา มณี  หยองโก

22 ตุลาคม    
ซ.ซาโลเม สมบูรณ์  กุลวิทย์

25 ตุลาคม
ซ.ดาเรีย บุญสม  ปิ่นสุวรรณ

26 ตุลาคม
ซ.เอวาริสต์ มาลา   ทัดมาลี

30 ตุลาคม
ซ. เยราร์ด สรินยา  เพชรศิริพันธุ์

 

เดือนตุลาคม 2560/2017

10 ตุลาคม
+ ซ. มารีอา เลาแรนซีโอ ยุพิน แซ่ฉั่ว
(2000)

13 ตุลาคม
+ ซ. เวรอนีกา แยร์ตรูเด แจ้ง สมุทรคีรี
(1994)

16 ตุลาคม
+ ซ. อันนา เซเรนา วิไล ภานุพันธ์
(2012)

17 ตุลาคม
+ ซ. อักแนส ยออันนา เน ประทุมราช
(1975)

23 ตุลาคม
+ ซ. มาการีตา สาลี้ ประดิษจุสิน
(1964)

27 ตุลาคม
+ ซ. มารีอา ยูสตีนา นวย อานามนารถ
(1966)

29 ตุลาคม
+ ซ. เวรอนีอา เอลิซาเบ็ธ วาด กิจทำ
(1983)

 

 

 
บ้านสวนมารีย์

สถานที่ : อบรมสัมมนา / เข้าเงียบ

ที่อยู่ : 111 ม.14 ต.ดงขี้เหล็ก
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

สนใจติดต่อได้ที่ :083-1587497

E-mail :
bansuan.maree@gmail.com

Facebook : บ้านสวนมารีย์

 

 

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึง ดวงใจลูกแสวงหาพระองค์พระองค์แต่ผู้เดียว ลูกขอเทิดทูนพระองค์ เพราะโดยกางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ พระองค์ทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด อาแมน.

 


 

 

 

 

 

 

คณะซิสเตอร์รักกางเขน แห่ง จันทบุรี เข้าเงียบประจำปี 2560

หัวข้อ "ชีวิตของโมเสส"

 

 

 

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โมทนาคุณพระเจ้า

โอกาสเสกและเปิด "อารามแม่พระฟาติมา" คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

บรรยากาศก่อนและหลัง

พิธีเสกและเปิด "อารามแม่พระฟาติมา" คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

บรรยากาศการต้อนรับคณะซิสเตอร์รักกางเขน

จากท่าแร่ และเวียดนาม เดินทางมาร่วมงานเสกและเปิดอารามใหม่ของเรา

 

 

 

วจนพิธีกรรมไว้อาลัย ถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9

 

 

 

ค่ายกระแสเรียกสัมผัสชีวิต

คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

คณะซิสเตอร์อารามบ้านแม่ต้อนรับซิสเตอร์คณะรักกางเขน ตู๋ดึ๊ก เวียดนาม

และฆราวาส ซึ่งจะอยู่ร่วมภารกิจกับคณะของเรา 1 ปี

 

 

 

สัมมนาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2560

 

 

 

คุณแม่โรสลิน ศรีไพร และซิสเตอร์อีก 3 ท่าน ร่วมกับคณะรักกางเขน แห่งอุบลฯ, ท่าแร่

และคณะพระหฤทัย กรุงเทพฯ ร่วมสัมมนากับสหพันธ์รักกางเขน ณ ประเทศเวียดนาม

 

 

 

คณะซิสเตอร์ร่วมศึกษาจิตตารมณ์พระสังฆราชลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต

ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2560

 

 

 

ซ.วรนุช ประนอมมิตร ผู้รับผิดชอบแผนกสตรีสังฆมณฑลจันทบุรี

นำนักเรียนจัดกิจกรรมให้กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

คณะซิสเตอร์เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "Happy, Meaningful Religious Life Today"

ณ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง

 

 

 

ต้อนรับพระสังฆราชปรีดา (จากประเทศลาว)

และฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรและเปาโล

 

 

 

พิธีอำลาและมิสซาปลงศพ ซิสเตอร์ กลอตินดา พังงา แซ่ตั๊น

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี

 

 

 

ร่วมโมทนาคุณพระเจ้ากับคณะซิสเตอร์ผู้ฉลองปฏิญาณตนตลอดชีพ

และถวายตนครบรอบ 25ปี 50ปี และ60ปี คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

 

 

 

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์สี่ท่าน

และต่อการปฏิญาณของซิสเตอร์ยุวภคินีสี่ท่าน

 

 

 

สัมมนาคณะประจำปี โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย

ในหัวข้อ "ความชื่นชมยินดีในชีวิตนักบวช""ถ้าความต้องการของเราไม่ตรงกับที่พระเจ้าต้องการ เราต้องหยุดและสวดภาวนา เพื่อขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเรา และเดินต่อไปในสายพระเนตร" (พระสันตะปาปาฟรังซิส)

 

  

 

 

 

 

 

 

 


อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

 

 

  


- คณะนักบวช -

ชมรมอธิการิณี
คณะรักกางเขน แห่ง อุบล ฯ
คณะรักกางเขน แห่ง ท่าแร่
คณะพระหฤทัย ฯ
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
คณะพระกุมารเยซู
คณะอุร์สุลิน
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะพระราชินีมาเรีย
คณะซาเลเซียน
คณะพระมหาไถ่
คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล ฯ
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
คณะคามิลเลียน
คณะภราดาลาซาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี

108 หมู่ 5 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-2425 , 0-3932-5305 โทรสาร. 0-3932-4545 E-mail : lcc.lovers@gmail.com