- ความเที่ยงธรรมของพระเจ้า..อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ

- เยาวชนคนดี คนเก่ง..ยุคศตวรรษที่ 21

- พระเจ้าข้า..มีฉลองสงกรานต์บนสวรรค์ไหมเอ่ย

- สวรรค์...ต้อง Update ให้เท่าทันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ

- ก้าวสู่ยุคแห่ง...ผู้สูงวัย

- ฤาพระเจ้าทรงพระบรรทมหลับ (สนิท)

- ขอบคุณพระ..กับชัยชนะ...ของคุณแม่ละมูล

- ความสุขที่ได้ลิ้มรส...พร้อมกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ

- เด็กๆ ล้วนเป็นลูกของพระ

- ความหมายนั้นลึกซึ้งนัก...กับคำว่า "ครอบครัว"

- สหพันธ์นักบุญ ... สหพันธ์รักกางเขน

- ลมหายใจเล็กๆ..ที่ซื่อสัตย์ (แด่..ซิสเตอร์วิไล..... ผู้เป็นที่รักของเรา)

- กระแสเรียก..กระแสรัก

- ซิสเตอร์เปรมจิต....ผู้พลิกหน้าพระคัมภีร์